đảm bảo thương mại loại theo dõi thủy lực được sử dụng để bán