danh sách khai thác than của thành phố palanas masbate