hiển thị ở các bang ấn độ giàu có bằng than goldiron