các thông số có thể được xem xét trong thiết kế của máy nghiền